Välfärd med skolaVälfärd med skola

Välfärd med sjukvårdVälfärd med sjukvård

Vad innefattar välfärd?

Ordet välfärd är något som många hör, kanske varje dag. Det är ett ämne som flitigt diskuteras i politiska debatter både till höger och vänster, vilket gör ordet till ett av de vanligare.

Vad innebär egentligen välfärd?

Men bara för att man hör ett ord ofta betyder det inte att man har 100% koll på vad det innebär. Just välfärd är ett bra exempel på det. Till exempel: hur många vet exakt vad välfärd står för? Den gemene svensken hade troligtvis beskrivit ordet med hjälp av skola och sjukvård, vilket är en del av svaret. Det stämmer att välfärd delvis berör de ämnena. Men det finns också mycket annat.

I det stora hela går det att beskriva välfärden som hjälper människor på olika sätt. De flesta personer i världen, inte minst i Sverige, kommer på något sätt att inkluderas i den svenska välfärden. Barn och unga gör det ständigt under de tidiga åren. Från förskolan till skolan. Det är något av de viktigaste områdena för välfärden, det vill säga utbildningen.

För unga handlar det också om vårdcentraler, sjukhus och skolsköterskor. Sjukvården kan ibland tillhöra den del av människor som är lite svagare i samhället och därför behöver extra hjälp. Men yngre kommer ofta i kontakt med sjukvården på något sätt, inte minst när det gäller de tidigaste åren.

Välfärden finns överallt

Men just människor med vissa specifika problem kommer oftare i kontakt med välfärden, framför allt vad gäller sjukvård. Det handlar oftast om att de besöker vårdcentraler eller sjukhus men kan innefatta annat. Fler och fler söker hjälp för psykiska problem och just psykvården är något som i högsta grad innefattar välvärden i stort.

Bara att ta sig till arbetet eller resa överlag innebär att man på något sätt tar del av välfärden. Det kan till exempel göras genom en elbil där subventioner skett från staten. Men kollektivtrafik finansieras delvis av skattemedel, samma sak gäller för vägarna. Det innebär att skattepengar har byggt vägar, vilket i sin tur gör att vägar är en del av välfärden.

Att bli äldre innebär att man får tas hand om av välfärden. Hemtjänsten är ett exempel på när äldre omfattas av välfärden på ett tydligt sätt. Men även sjukhusen och vårdcentralerna är vanliga inslag för de äldre människorna i Sverige. Samma sak med pensioner. Det gör att de äldre, tillsammans med de allra yngsta, oftast anses vara mest beroende av välfärden.

Om man förlorar arbetet kommer man vara i stor beroendeställning av den svenska välfärden. Det beror till exempel på att personerna i fråga först kan söka bidrag, som delas ut via skattepengar. Men staten och myndigheter har dessutom flera program för att göra att folk ska kunna komma ut i arbete.

Politiska debatter om välfärden

Politiska debatter kan ofta gå hett till. Oftast brukar argumenten hagla extra mycket när debatter om välfärden behandlas.

Hur skiljer sig partierna om svensk välfärd?

Det sägs ofta att partierna liknar varandra för mycket i svensk politik, men stämmer det verkligen? När debatter om välfärden görs i Riksdagen går det tydligt se att det finns många olika åsikter rörande välfärden.

Det gäller framför allt de traditionella partierna som står till höger och vänster. Men även om man tar med GAL-TAL-skalan i beräkningarna. Till exempel genom att jämföra Vänsterpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. V placerar sig vänster, L tydligt på GAL-sidan och Sverigedemokraterna både på TAL-skalan samt till höger. Det här gör att de har olika syn på hur välfärden ska bedrivas och skötas.

Från högersidan och vänstersidan finns vissa likheter. Till exempel kommer både SD och Vänsterpartiet att vilja se att staten har en stark välfärd till sin befolkning. Kollar man på Liberalernas politik, som libertär politik, finns det flera skillnader. Bland annat vad det gäller finansieringen av välfärden. Liberala partier anser att skattepengar inte ska slösas i onödan och att privata alternativ är bra, där personer betalar för sin välfärd utefter behov.

Debatten har förändrats

Det är dock en debatt som har förändrats relativt mycket under framför allt de senast 60-70 åren. Då var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tydliga partier som värnade om allmän välfärd för alla personer. Det medan en del av högerpartierna – framför allt Moderaterna, då varande Högerpartiet – ofta blickade mot USA och deras sjukvårdsförsäkringar.

På den tiden var Centerpartiet och dåvarande Folkpartiet noga med att betona att de var förespråkare för välfärden. Det kan till stor del ha berott på att de partiernas väljare var bönder, arbetare samt vissa tjänstemän eller lärare.

Men i den moderna debatten är det något som tydligt har förändrats. Både ”mittenpartierna” C och L använder ofta ord som valfrihet i debatten om välfärd. Framför allt när det gäller vård och utbildning. Det här beror i synnerhet på att de försvarar de privata aktörerna som finns i branschen. Både inom skola och sjukvård finns det ett flertal privata företag som bedriver verksamhet. Därför nämner Centerpartiet och Liberalerna ofta att de vill se en valfrihet. Samma sak gäller för KD och M, men även SD är på nationell nivå för de privata aktörerna.

Varför blev välfärden stark i Sverige?

Det går inte att förneka att Sverige har en av världens starkaste allmänna välfärd. Men hur kunde det egentligen bli så?

Socialdemokraternas inflytande

En av de största orsakerna sägs vara Socialdemokraterna och deras enormt stora politiska inflytande under hela 1900-talet. Inte minst efter andra världskriget. När de flesta länderna i Europa och världen gick igenom ekonomisk och politisk turbulens under 1940-talet och även 1950-talet kunde Sverige ta stora kliv.

Det innebar att landet byggdes upp på ett sätt som var direkt unikt i framför allt Europa under den här tiden. Sverige kunde gå från att vara ett fattigt land innan kriget till att bli en stormakt. Det här gjordes med flera socialdemokratiska statsministrar som i synnerhet värnade om välfärden.

Många reformer gjordes av framför allt Per-Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme. De här tre statsministrarna var dessutom de tre ministrar som från 1945 till 1991 nästan oavbrutet hade makten. Just det långa maktinnehavet för Socialdemokraterna kan anges som en anledning till att välfärden är prioriterad i Sverige.

Det beror också på att stora delar av befolkningen anser att systemet fungerar. Även om det under senare årtionden fått mer kritik finns det inte lika många kritiska röster i Sverige som utomlands. Det har till exempel aldrig pågått en seriös debatt om att minska skatten och den allmänna välfärden för att låta människor betala sjukvårdsförsäkringar, som i USA. Sveriges system har dessutom legat till grund för många moderna välfärdssystem över hela världen, inte minst när det gäller Sveriges grannländer samt många andra stater i Europa, utan även i andra delar av världen som till exempel i Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Skolans förändring genom tiderna

Skolan är något som ständigt förändras. Men många frågar sig hur skolan rent konkret har bytt skepnad under åren?

Vinster i välfärden

Skolan låg under statlig regi men ändrades med brett politiskt stöd till att ha kommunerna som huvudman. Det här har fått vissa konsekvenser, vilket ofta debatteras. Många partier väljer till exempel att fortsätta sin kamp om att återfå skolan till statens huvudansvar.

Ett argument till det är att det skapar olika förutsättningar för vissa kommuner. Även om skatteutjämningssystemet är en viktig funktion finns det mycket som tyder på att nivån i mindre kommuner är tydlig jämfört mot större eller rikare kommuner i Sverige. Det är huvudargumentet till förändringen för svensk skola.

Något som också brukar debatteras flitigt är vinster i välfärden. Under framför allt valkampanjerna 2014 och 2018 var vinster i välfärden en av de viktigaste valfrågorna. Framför allt Vänsterpartiet profilerade sig starkt för den frågan.

Många av de svenska väljarna anser dessutom att vinster i välfärden ska stoppas eller begränsas, men det har varit en fråga som inte kommit fram särskilt starkt. Framför allt då Allianspartierna som Sverigedemokraterna är av andra åsikter i den frågan.

Hur fungerar vinster i välfärden?

Även om vinster i välfärden inte är en lika het politiska fråga som under valåret 2014 fortsätter den att engagera många väljare.

Skolor gör vinster på elever

Det finns många argument varför vinster i välfärden både är rimligt och orimligt. För ja-sidan, det vill säga de partierna som är för vinsterna, finns ett antal centrala argument. Det handlar inte minst om att valfrihet i skola ska finnas. Det vill säga att elever och föräldrar kan välja vilken skola deras barn ska gå i.

Dessutom tycker många av högerpartierna att vinster ska vara en slags morot för företagen som bedriver till exempel skolor i Sverige. Det är dock argument som från S och V i synnerhet har fått skarp kritik. Vänsterpartiet är till exempel av åsikten att pengar inte ska vara någons huvudintresse för att bedriva en skola, utan viljan att utbilda barn.

Samtidigt brukar V förtydliga att de inte är emot valfriheten. Att låta flera olika typer av aktörer bedriva skolor är inget som V har något emot. Däremot om företagen tar ut vinster. Ett argument från vänstersidan är ofta att Sverige just nu är det enda landet i världen med det systemet.

Sjukvård och välfärd utomlands

När de flesta hör ordet välfärd tänker de direkt på sjukhus och sjukvård. Det är inget konstigt, och här är några av anledningarna.

Välfärdens historia påverkar

En av de största anledningarna är svensk välfärds långa historia. Sedan en lång bit in på 1900-talet har Sverige varit ledande inom välfärd. Den kanske viktigaste delen är sjukvården, det vill säga de många sjukhus och vårdcentraler som finns i landet.

I majoriteten av tiden har de svenska sjukhusen och vårdcentralerna varit offentliga, det vill säga att staten, regioner eller kommuner haft huvudansvaret. Det har också inneburit att de har drivits av skattepengar, vilket många anser vara det centrala i skattefinansierad välfärd.

Utomlands ser många dock på välfärden på andra sätt. Inte minst vad gäller sjukvård. USA är bland annat det enda landet i västvärlden där allmän sjukvård inte är något som existerar. Det förändrades lite under Obamas tid med Obamacare, men har inte blivit något större.

I stället får medborgare betala olika typer av försäkringar för att få tillgång till sin sjukvård. En del förespråkare menar att sjukvården uppnår högre kvalitet på det. Kritiken är dock stark. Till exempel att många miljoner varje år blir utan någon sjukvård i USA, eller att de hamnar i stora ekonomiska bekymmer för att de inte kan betala sina försäkringar.

I stora delar av världen finns dock en allmän sjukvård på något nivå. Därför är det vanligt att sjukvård är något som snabbt kopplas ihop till ordet välfärd, både i Sverige och stora delar av världen.

Privata och offentlig sjukvård

Det finns generellt sätt två olika typer av sjukvård. Antingen den som är privat, eller den som är offentlig.

Hur skiljer sig offentlig och privat sjukvård?

Oftast går det att säga att vårdcentraler samt sjukhus kan bedrivas regionalt, kommunalt eller av privat regi. Vad är det då som skiljer de olika sjukhusen och vårdcentralerna åt beroende på vilka som styr dem?

Det kan handla om olika saker. Gällande privata sjukvårdsaktörer kan de till exempel göra uttag. Det vill säga det som kallas för vinster i välfärden. Det kan inte offentliga aktörer göra.

Men finns det något i själva vården som kan vara annorlunda? Generellt sett ska själva vården vara samma oavsett var man är. Det beror på den lagstiftning som finns i Sverige. Den säger bland annat att alla svenskar – oavsett var de bor – måste ha rätt till samma typ av vård.

Däremot finns det vissa saker som kan skilja sig. Till exempel när det kommer till teknologin. Många vårdaktörer i privat regi i Sverige har varit mer effektiva när det kommer till att använda sig av appar, bland annat genom att erbjuda sina kunder hjälp direkt i mobilen eller datorn.

Här är det möjligt att ta kontakt med oss om du har en fråga.

Bestic.se – allt om välfärd!Bestic.se – allt om välfärd!