Finns det något lika positivt betingat likt välfärd? Skratt och glädje är två begrepp som möjligtvis skulle toppa denna lista men samtidigt ingår dessa båda komponenter i välfärden. Välfärd är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på. Det är starkt präglat av statens och samhällets värderingar men när allt kommer omkring handlar det i grunden om en individuell fråga. Välfärd för mig behöver inte vara detsamma som det är för dig. Även om det inte kantas av några direkt negativa aspekter är det ändå en ständig utmaning att försöka bibehålla den.

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för sin och andras framtid. Det här har genom historiens gång på gott och ont fått konsekvenser. Denna tillsynes unika egenskap saknar motstycke bland andra arter och har medfört att vi blivit något av det utvalda släktet. Det har på samma gång både gjort oss till planetens härskare och sabotörer.

Detta har skapat utrymme för såväl fantastiska förutsättningar som destruktiva begränsningar. Att redan idag kunna föreställa sig hur morgondagen ska se ut har påverkan på både den fysiska samt psykiska hälsan.

De sistnämnda ytterligheterna är också precis vad välfärd i grunden handlar om. Det innefattar individens välmående men i kombination med en kollektiv styrning förvandlas dessa istället till medborgare.

Den stora och ständiga frågan är om välfärd är någonting för den stora massan? Ett enkelt svar skulle antagligen kunna vara att det beror på. Som tidigare nämnt finns det en mängd olika uppfattningar om vad välfärd står för vilket historiskt sett inte sällan också upprepat sig. Hänsyn behöver tas till både tid, plats och situation. Andra aspekter såsom normer, värderingar och ideal har också stor inverkan för att välfärd i sin renaste form överhuvudtaget ska kunna existera.

Vi lever i en både orolig samt oviss värld som aldrig kan bli perfekt. Det här hade förmodligen inte heller varit optimalt eftersom såväl inspiration som motivation på ett ögonblick hade suddats ut.

Att åtminstone komma en bit på vägen skulle däremot inte vara till en nackdel. Dessvärre brukar en god gärning alltid föra med sig motsatsen på annat håll. Det handlar om att se till bästa möjliga för så många människor som möjligt för att undvika de allt som oftast förekommande indelningarna av sociala, ekonomiska, kulturella, politiska och religiösa faktorer. Detta är samtidigt också något som Magnussons advokatbyrå skatterätt omsätter i praktiken.

Utmaningen ligger i att hitta en balans kring ämnet i fråga samt ge alla en ärlig chans till att uppleva densamma.